Posts Tagged ‘policy’

พูดจาภาษาดอกไม้กันนะคะ ฮิๆ
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 65 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

18

WIN

by GolfTheDoctor

กินให้เกลี้ยงจะได้ไม่ต้องเอาไปเลี้ยงหมู
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 82 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

12

WIN

by 028Rx13SU

ข้อ 2. FAIL
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 121 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

01

:07c:

FAIL

by @gnret